สพป.สงขลา เขต 1 ส่งมอบรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง แก่โรงเรียนในเมือง

IMG_7522

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2556  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 อ.เมือง จ.สงขลา  นายปราโมทย์ ส่งสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 (ผอ.สพป.สข.1) เป็นประธานมอบรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง ให้กับโรงเรียนในเมือง อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา โดยมีนายบรรฑิต คงพันธุ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนในเมืองเป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ โรงเรียนในเมืองเป็นโรงเรียนที่  สพป.สงขลา เขต 1 ได้พิจารณาแล้วเห็นถึงความเหมาะสม และสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ การปฎิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง(พ.ศ.2552 -2561) ในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กสามารถเป็นโรงเรียนหลักในการมาเรียนรวมของโรงเรียนอื่นๆในสังกัดได้ ซึ่งประกอบด้วยโรงเรียนวัดศรีไชยและโรงเรียนบ้านพังเภา

Advertisements

สพป.สงขลา เขต 1 จัดอบรมโครงการตำรวจประสานโรงเรียน 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน ประจำปี 2556

IMG_6752

วันนี้ (วันที่ 29 มีนาคม 2556) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 จัดอบรมโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน และโครงการตำรวจประสานโรงเรียน 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน ประจำปี 2556 ณ ห้องประชุมการะเกด โรงแรมกรีนเวิลด์พาเลช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา  โดยมี นายปราโมทย์ ส่งสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1(ผอ.สพป.สข.1) เป็นประธาน พร้อมด้วย นายภคพล จันทร์สว่าง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1(รอง.ผอ.สพป.สข.1) และ นางฐาณิชญาณ์ คุณวัลลี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน

ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้ยาเสพติด เป็นวาระแห่งชาติและมอบหมายกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบ แผนงานที่ 3 แผนการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ในนักเรียนระดับชั้น ป.5 และ ป.6 และกำหนดให้โรงเรียนขยายโอกาส มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา จัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ได้สนองนโยบายดังกล่าว ประสานความร่วมมือกับตำรวจจัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น โดยได้รับเกียรติจากตำรวจสถานตำรวจภูธรคลองหอยโข่ง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร และครูตำรวจ D.A.R.E จากสถานีตำรวจภูธร ใน 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอสิงหนคร อำเภอนาหม่อม อำเภอสทิงพระ อำเภอระโนด และอำเภอกระแสสินธุ์  จำนวน 20 นาย เข้าร่วมให้ความรู้ในครั้งนี้ สำหรับกิจกรรมการอบรมนั้น เป็นการให้ความรู้เรื่องนโยบายด้านยาเสพติดแผนงานที่ 3 สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สถานศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับครูตำรวจ D.A.R.E  ได้พบปะกับครู ตำรวจ D.A.R.E  เพื่อร่วมกันกำหนดสถานศึกษาเป้าหมาย เพื่อเข้าทำการสอนในโรงเรียนในภาคเรียนที่ 1 และ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 และร่วมกันพิจารณาตำรวจประสานโรงเรียน 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน ซึ่งผู้เข้าร่วมการอบรม ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครู จำนวน 144  คน

สพป.สงขลา เขต 1 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเคลื่อนที่ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556

IMG_6213

เมื่อวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2556 เวลา 09.00 น. ณ ห้องไทรแก้ว โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อ.สิงหนครจ.สงขลา นายปราโมทย์ ส่งสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1(ผอ.สพป.สข.1)เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเคลื่อนที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ครั้งที่ 1/2556 พร้อมมอบนโยบายและทิศทางการการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันโดยเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพผู้เรียน ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา จำนวน 170 คน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนาย สุรพล พนัสอำพล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้เข้าร่วมชี้แจงนโยบายในการพัฒนาโรงเรียนประจำสำหรับเด็กนักเรียนผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยกำหนดให้ดำเนินการในโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา                 สำหรับการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเคลื่อนที่ในครั้งนี้ ผอ.สพป.สข.1 ได้กล่าวถึง จุดเน้นเพื่อการปฏิบัติงานของ สพป.สงขลา เขต 1 โดยการนำนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายจังหวัดสงขลา มากำหนดเป็นกลยุทธ์และจุดเน้นเพื่อใช้ปฎิบัติประจำปีงบประมาณ 2556  ประกอบด้วย

  1. เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ
  2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนอ่านคล่อง คิดเลขคล่อง และมีทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน
  3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักเพิ่มขึ้นโดยผลการทดสอระดับชาติ (o-net) เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 4
  4. นักเรียนมีความสามารถด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปศาสตร์ทุกคนได้รับการส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศ
  5. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมพหุวัฒนธรรม
  6. นักเรียนทุกคนมีความสำนึกในความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ และอยู่อย่างพอเพียง
  7. ประชากรวัยเรียนทุกคนมีโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาด้วยทางเลือกที่หลากหลายเพื่อลดอัตราการตกหล่น ออกกลางคัน
  8. สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีระบบประกันภายในที่เข้มแข็งและได้รับการรับรองจากการประเมินภายนอก
  9. สถานศึกษาทุกแห่งมีการพัฒนาภูมิทัศน์โรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้
  10. สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล

ผอ.สพป.สงขลา เขต 1 ฝากให้โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดร่วมกันพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนสีเขียว (Green School) เพิ่มความน่าอยู่ น่าเรียนให้กับนักเรียน และให้ความสำคัญกับเรื่องการลงโทษนักเรียน ควรกระทำอย่างสมเหตุสมผลห้ามมิให้เฆี่ยนตี หากต้องลงโทษให้จัดเป็นกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแทน  และเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งคือการอยู่เวรยามของครูในสถานศึกษา  และสุดท้ายฝากให้โรงเรียนฝึกให้นักเรียนพูดจามีหางเสียงด้วย

สพป.สงขลา 1จัดประชุมโครงการการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชนเพื่อสุขภาวะคนไทย (ปศท.3) จังหวัดสงขลา

IMG_3830วันอังคารที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2556 ณ โรงแรมวีว่า อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 จัดประชุมโครงการการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชนเพื่อสุขภาวะคนไทย (ปศท.3) จังหวัดสงขลา โดยมี นายปราโมทย์ ส่งสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1(ผอ.สพป.สงขลา เขต 1) เป็นประธาน และนายวิชิต แก้วพิทักษ์ รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 1 กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ  ทั้งนี้โครงการการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชนนั้น สพป.สงขลา เขต 1 ได้เข้าร่วมโครงการกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดย สพป.สงขลา เขต 1 ได้คัดเลือกโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการหลัก จำนวน 6 โรง ได้แก่ โรงเรียนบ้านกลาง โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ โรงเรียนบ้านต้นปริง โรงเรียนวัดปะโอ โรงเรียนชุมชนบ่อประดู โรงเรียนวัดแหลมบ่อท่อ และคัดเลือกโรงเรียนลูกข่ายเพิ่มโรงเรียนละ 1 โรง รวม 6 โรง ได้แก่ โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย โรงเรียนวัดแช่มอุทิศ โรงเรียนวัดโพธาราม โรงเรียนบ้านท่าแคง โรงเรียนวัดท่าหิน โรงเรียนวัดอ่าวบัว

 สำหรับการจัดการสัมมนาในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร. พิณสุดา สิริธรังศรี ผู้จัดการโครงการ(ปศท.3), รศ.ดร.กล้า ทองขาว ที่ปรึกษาโครงการ (ปศท.3),นายประเสริฐ แก้วเพชร ที่ปรึกษาโครงการ (ปศท.3) ,นายบุญจันทร์ บัวหุ่ง ที่ปรึกษาโครงการ (ปศท.3)  และ  ดร.สาธิต ปรัชญาอริยกุล ที่ปรึกษาโครงการ (ปศท.3)   ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการจัดทำโครงการการศึกษาแบบมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชนเพื่อสุขภาวะคนไทยจังหวัดสงขลา ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อเตรียมการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชน ในการประสาน ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน   และเพื่อระดมความคิดเห็นมาพัฒนาการศึกษาให้แก่โรงเรียน เด็ก เยาวชน และประชาชน ให้การศึกษาเป็นไปตามความต้องการอย่างเสมอภาคในด้านคุณภาพ และมาตรฐาน นักเรียน และชุมชนมีสุขภาวะที่ดี คลิกดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่

สพป.สงขลา เขต 1 ร่วมไว้อาลัยนางสาวตติยรัตน์ ช่วยแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบาโง

IMG_3143

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2555 ที่ศาลาบำเพ็ญกุศล วัดคูขุด อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา นายวิชิต แก้วพิทักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 (รอง ผอ.สพป.สข.1) เป็นตัวแทน นายเสริมศักดิ์ พงพาณิช รมช.ศธ,ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน์ เลขาธิการ กพฐ. และ ดร.กมล รอดคล้าย รองเลขาธิการ กพฐ. วางพวงหรีด หน้าศพ นางสาวตติยรัตน์ ช่วยแก้ว อายุ 50 ปี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบาโง ที่ถูกคนร้ายยิงเสียชีวิต ขณะนั่งรับประทานอาหารกลางวันในโรงอาหาร แล้วขโมยรถยนต์ มาสด้า บีที 50 ทะเบียน บฉ 218 ยะลา ขับหลบหนีไป เหตุเกิดเมื่อช่วงเที่ยงของวันที่ 11 ธ.ค.55 ณ โรงเรียนบ้านบาโง ม.1 ตำบลปานัน จังหวัดปัตตานี

สำหรับพิธีพระราชทานเพลิงจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2555 เวลา 13.30 น. ณ เมรุวัดคูขุด อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ในการนี้ สพป.สงขลา เขต 1 ขอเชิญ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงความอาลัยต่อศพ น.ส.ตติยารัตน์ ช่วยแก้ว เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครอบครัวช่วยแก้วและครู 3 จังหวัดชายแดนใต้ต่อไป

สพป.สงขลา เขต 1 เยี่ยมน้องดลนักเรียนผู้ประสบภัยจากเหตุความไม่สงบ 3 จังหวัดแดนใต้

1

วันนี้ (วันศุกร์ที่ 14 ธันวาม 2555) ณ บ้านพักกองบังคับการตำรวจน้ำสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายวิชิต แก้วพิทักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 1 (รอง ผอ.สพป.สข.1) พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา เดินทางไปเยี่ยม เด็กชายภาณุรุจ ชาติวัฒนา หรือน้องดล อายุ 11 ปี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนหวังดี อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อส่งมอบตั๋วแลกเงินจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 3,000 บาท

ทั้งนี้ เด็กชายภาณุรุจ ชาติวัฒนา ประสบเหตุจากเหตุการณ์คนร้ายลอบวางระเบิดคาร์บอมบ์ในพื้นที่เขตเทศบาลรือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 55 ส่งผลให้ เด็กดลได้รับบาดเจ็บแขนซ้ายถูกระเบิดขาด ข้างลำตัวด้านซ้ายทั้งแถบมีบาดแผลฉกรรจ์ ซึ่งขณะนี้อาการทั่วไปหายเป็นปกติดีแล้ว

 

สพป.สงขลา เขต ๑ ร่วมงานแข่งขันมวยไทยเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวามหาราช

gndau20121203141024

เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ นางพวงจิต วงศ์ช่วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 (รอง ผอ.สพป.สข.1)ร่วมชมการแข่งขันมวยไทยเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวามหาราช จัดโดยเทศบาลเมืองสิงหนครอ.เมือง จ.สงขลา ภายใต้ชื่อ “ศึกสิงหนคร รวมพลคนรักพ่อครั้งที่  ๒” ณ สนามมวยชั่วคราวโรงเรียนสงขลาวิทยาคม อ.สิงหนคร จ.สงขลา  ซึ่งนอกจากเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมายุครบ ๘๕ พรรษาแล้ว ยังเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในท้องถิ่น  โดยเทศบาลสิงหนครได้ประสานกับโรงเรียนในเขตจังหวัดสงขลา  หากโรงเรียนใดสนใจเข้าร่วมโครงการสามารถไปติดต่อกับเทศบาลเมืองสิงหนคร
เพื่อขอรับบัตรเข้าชมการแข่งขันชกมวยในครั้งนี้ไปจำหน่าย ซึ่งเงินรายได้จากการจำหน่ายบัตรทั้งหมดจะมอบให้แก่โรงเรียนนั้นๆโดยไม่ต้องหักเป็นค่าใช้จ่าย และสำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ได้รับเงินสนับสนุนจากโครงการดังกล่าวจำนวน  ๕๙๔,๕๐๐ บาท  และในการแข่งขันชกมวยไทยครั้งนี้ เทศบาลเมืองสิงหนครได้เรียนเชิญ นายนิพนธ์ บุญญามณี(ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์) และนายประพร เอกอุรุ(ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์) ร่วมเป็นคณะจัดการแข่งขันด้วย