สพป.สงขลา เขต 1 ส่งมอบรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง แก่โรงเรียนในเมือง

IMG_7522

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2556  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 อ.เมือง จ.สงขลา  นายปราโมทย์ ส่งสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 (ผอ.สพป.สข.1) เป็นประธานมอบรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง ให้กับโรงเรียนในเมือง อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา โดยมีนายบรรฑิต คงพันธุ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนในเมืองเป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ โรงเรียนในเมืองเป็นโรงเรียนที่  สพป.สงขลา เขต 1 ได้พิจารณาแล้วเห็นถึงความเหมาะสม และสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ การปฎิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง(พ.ศ.2552 -2561) ในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กสามารถเป็นโรงเรียนหลักในการมาเรียนรวมของโรงเรียนอื่นๆในสังกัดได้ ซึ่งประกอบด้วยโรงเรียนวัดศรีไชยและโรงเรียนบ้านพังเภา

Advertisements

สพป.สงขลา เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนนักเรียนพิการเรียนร่วมในโรงเรียนที่ไม่ใช่โรงเรียนแกนนำ

IMG_6816

วันนี้ (2 เมษายน 2556) ณ โรงแรมวีว่า อ.เมือง จ.สงขลา นายปราโมทย์ ส่งสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 (ผอ.สพป.สข.1) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนนักเรียนพิการเรียนร่วมในโรงเรียนที่ไม่ใช่โรงเรียนแกนนำ และครูผู้สอนนักเรียนพิการเรียนร่วมในโรงเรียนแกนนำที่ยังไม่ผ่านการอบรมการจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลและแผนการสอนเฉพาะบุคคลของโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 โดยมีนายภคพล จันทร์สว่าง รอง ผอ.สพป.สข.1 กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ ซึ่งการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้สามารถจัดการเรียนการสอนเด็กพิการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการส่งเสริมการจัดการศึกษาเรียนร่วมในรูปแบบที่หลากหลายสอดคล้องกับบุคคล และเพื่อพัฒนาสมรรถภาพของผู้พิการให้มีความพร้อมในการเข้ารับการศึกษา และจบการศึกษาตามกำหนดระยะเวลาของหลักสูตร ทั้งนี้ สพป.สงขลา เขต 1 ได้รับเกียรติจากนางประสานทอง จันทมณี ผู้บริหาร พร้อมด้วย นางนงเยาว์ อิ่มนวล ครูผู้สอน โรงเรียนวัดเขากลอย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ สำหรับผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยครูผู้สอนในเขตอำเภอเมืองสงขลา สิงหนคร สทิงพระ ระโนด และ นาหม่อม จำนวน 86 คน จากโรงเรียนในสังกัด 50 โรง

และในโอกาสนี้ นายวิชิต แก้วพิทักษ์ รอง ผอ.สพป.สข.1 ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติและให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการด้วย

สพป.สงขลา เขต 1 จัดอบรมโครงการตำรวจประสานโรงเรียน 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน ประจำปี 2556

IMG_6752

วันนี้ (วันที่ 29 มีนาคม 2556) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 จัดอบรมโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน และโครงการตำรวจประสานโรงเรียน 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน ประจำปี 2556 ณ ห้องประชุมการะเกด โรงแรมกรีนเวิลด์พาเลช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา  โดยมี นายปราโมทย์ ส่งสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1(ผอ.สพป.สข.1) เป็นประธาน พร้อมด้วย นายภคพล จันทร์สว่าง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1(รอง.ผอ.สพป.สข.1) และ นางฐาณิชญาณ์ คุณวัลลี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน

ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้ยาเสพติด เป็นวาระแห่งชาติและมอบหมายกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบ แผนงานที่ 3 แผนการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ในนักเรียนระดับชั้น ป.5 และ ป.6 และกำหนดให้โรงเรียนขยายโอกาส มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา จัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ได้สนองนโยบายดังกล่าว ประสานความร่วมมือกับตำรวจจัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น โดยได้รับเกียรติจากตำรวจสถานตำรวจภูธรคลองหอยโข่ง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร และครูตำรวจ D.A.R.E จากสถานีตำรวจภูธร ใน 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอสิงหนคร อำเภอนาหม่อม อำเภอสทิงพระ อำเภอระโนด และอำเภอกระแสสินธุ์  จำนวน 20 นาย เข้าร่วมให้ความรู้ในครั้งนี้ สำหรับกิจกรรมการอบรมนั้น เป็นการให้ความรู้เรื่องนโยบายด้านยาเสพติดแผนงานที่ 3 สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สถานศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับครูตำรวจ D.A.R.E  ได้พบปะกับครู ตำรวจ D.A.R.E  เพื่อร่วมกันกำหนดสถานศึกษาเป้าหมาย เพื่อเข้าทำการสอนในโรงเรียนในภาคเรียนที่ 1 และ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 และร่วมกันพิจารณาตำรวจประสานโรงเรียน 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน ซึ่งผู้เข้าร่วมการอบรม ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครู จำนวน 144  คน

สพป.สงขลา เขต 1 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเคลื่อนที่ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556

IMG_6213

เมื่อวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2556 เวลา 09.00 น. ณ ห้องไทรแก้ว โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อ.สิงหนครจ.สงขลา นายปราโมทย์ ส่งสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1(ผอ.สพป.สข.1)เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเคลื่อนที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ครั้งที่ 1/2556 พร้อมมอบนโยบายและทิศทางการการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันโดยเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพผู้เรียน ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา จำนวน 170 คน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนาย สุรพล พนัสอำพล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้เข้าร่วมชี้แจงนโยบายในการพัฒนาโรงเรียนประจำสำหรับเด็กนักเรียนผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยกำหนดให้ดำเนินการในโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา                 สำหรับการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเคลื่อนที่ในครั้งนี้ ผอ.สพป.สข.1 ได้กล่าวถึง จุดเน้นเพื่อการปฏิบัติงานของ สพป.สงขลา เขต 1 โดยการนำนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายจังหวัดสงขลา มากำหนดเป็นกลยุทธ์และจุดเน้นเพื่อใช้ปฎิบัติประจำปีงบประมาณ 2556  ประกอบด้วย

  1. เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ
  2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนอ่านคล่อง คิดเลขคล่อง และมีทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน
  3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักเพิ่มขึ้นโดยผลการทดสอระดับชาติ (o-net) เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 4
  4. นักเรียนมีความสามารถด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปศาสตร์ทุกคนได้รับการส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศ
  5. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมพหุวัฒนธรรม
  6. นักเรียนทุกคนมีความสำนึกในความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ และอยู่อย่างพอเพียง
  7. ประชากรวัยเรียนทุกคนมีโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาด้วยทางเลือกที่หลากหลายเพื่อลดอัตราการตกหล่น ออกกลางคัน
  8. สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีระบบประกันภายในที่เข้มแข็งและได้รับการรับรองจากการประเมินภายนอก
  9. สถานศึกษาทุกแห่งมีการพัฒนาภูมิทัศน์โรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้
  10. สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล

ผอ.สพป.สงขลา เขต 1 ฝากให้โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดร่วมกันพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนสีเขียว (Green School) เพิ่มความน่าอยู่ น่าเรียนให้กับนักเรียน และให้ความสำคัญกับเรื่องการลงโทษนักเรียน ควรกระทำอย่างสมเหตุสมผลห้ามมิให้เฆี่ยนตี หากต้องลงโทษให้จัดเป็นกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแทน  และเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งคือการอยู่เวรยามของครูในสถานศึกษา  และสุดท้ายฝากให้โรงเรียนฝึกให้นักเรียนพูดจามีหางเสียงด้วย

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖

154151_597559943592490_324372277_n

เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๑.๐๐น. ณ ห้องประชุมสะบารัง โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี นางพนิตา กำภู ณ อยุธยา ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานที่ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เพื่อรับทราบปัญหา ข้อเสนอแนะ อุปสรรคของการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และร่วมประชุมหารือแนวทางการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับจุฬาราชมนตรี และคณะผู้บริหารระดับสูงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา นโยบายที่ ๖ การนำสันติสุขสู่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2556  ในการนี้ นายปราโมทย์ ส่งสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๑ เข้าร่วมประชุมด้วย

แนวปฎิบัติเกี่ยวกับทรงผมนักเรียน ปีการศึกษา 2556

1

ศึกษาธิการ – นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในหนังสือเวียนถึงหัวหน้าส่วนราชการที่มีสถานศึกษาในสังกัด ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖ เพื่อซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับทรงผมของนักเรียน

รมว.ศธ.ได้ลงนามในหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ ๐๒๐๙/๑๘๙ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับทรงผมของนักเรียน โดยให้สถานศึกษาปฏิบัติเกี่ยวกับทรงผมของนักเรียนเป็นแนวทางเดียวกัน เนื่องจากที่ผ่านมาปรากฏว่าสถานศึกษาบางแห่งมีความเข้าใจในเรื่องทรงผมนักเรียนไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จึงขอชี้แจงและซ้อมความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว พร้อมทั้งให้สถานศึกษาปฏิบัติเกี่ยวกับทรงผมของนักเรียนเป็นแนวทางเดียวกัน ดังนี้

๑) นักเรียนชาย ให้ไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้ หากไว้ผมยาวด้านข้างและด้านหลังต้องยาวไม่เลยตีนผม เช่น แบบทรงผมรองทรง
๒) นักเรียนหญิง ให้ไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้ กรณีไว้ผมยาวก็ให้รวบให้เรียบร้อย

อนึ่ง ขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการอยู่ระหว่างพิจารณาดำเนินการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งเวียนให้สถานศึกษาในสังกัดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

แหล่งข่าวจาก กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 21/01/56

 17012556_117012556_2

สพป.สงขลา 1 จัดงานวันครู 2556

IMG_4450

เมื่อเวลา 09.00 น.วันพุธที่ 16 มกราคม 2556 ที่หอประชุมเปรม 100 ปี มหาวชิราวุธ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา  นายสุรพล พนัสอำพล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีจัดงานวันครู “เฉลิมพระเกียรติพระแม่แห่งแผ่นดิน ผู้ทรงเป็นครู” ประจำปี 2556  และ นายปราโมทย์ ส่งสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 (ผอ.สพป.สข.1) กล่าวรายงาน โดยมี คณะครูอาจารย์ สังกัด สพป.สข.1, สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, สำนักงานพระพุทธศาสนา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดสงขลา เข้าร่วมกว่า 800 คน

สำหรับการจัดงานวันครูในปีนี้มีวัตถุประสงค์  คือ “เฉลิมพระเกียรติพระแม่แห่งแผ่นดิน ผู้ทรงเป็นครู” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 เป็นการรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ เป็นการส่งเสริม เชิดชูเกียรติครู และวิชาชีพครู อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมความสามัคคี ความร่วมมือ และความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษากับประชาชน รวมไปถึงการธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมดังคำขวัญวันครูที่ว่า“แปดสิบพรรษา พระราชินี ราษฎร์ภักดี ครูศรีแผ่นดิน” แต่งโดยนายสะอาด สีหภาค จากจังหวัดศรีสะเกษ 

ภายในงานมีกิจกรรม ร่วมทำบุญตักบาตร(ปัจจัยธนบัตร) เพื่อนำเงินช่วยเพื่อนครู 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และบางอำเภอในจังหวัดสงขลา,เป็นทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ขาดแคลน และทุนดำเนินงานในวันครู  นอกจากนี้ยังมีพิธีทางสงฆ์ เพื่อรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ผู้ล่วงลับไปแล้ว และ ส่งเสริมความสามัคคีระหว่างครู ส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างครูกับประชาชนในการพัฒนาการศึกษาของตนและพัฒนาสังคม ส่งเสริม-สนับสนุนและพัฒนาวิชาชีพ เชิดชูเกียรติยศของครู และธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดี ของชาติ และมีการมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติครูประจำปีงบประมาณ 2556 ครูผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการปฏิบัติตน การปฏิบัติงานและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ครูผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ข้าราชการครูดีเด่น ครูดีในดวงใจ ประจำปี 2556 รางวัลคุรุสภา ครูผู้สอนดี รางวัลคุรุสภา รางวัลหนึ่งแสนครูดี และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนจากทุนมูลนิธิทวีบุญเกียรติ,ทุนมูลนิธิช่วยบุตรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คลิกดูภาพทั้งหมดที่นี่